Bakanlık Üniversiteleri De Torbaya Koyuyor!

Sol Defter- Haber - 28 Aralık 2010 - Güncel Politika / Türkiye / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

İstanbul Tabip Odası, Hükümet’in Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, tıp fakültelerini piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeye çalışarak birer ticarethaneye dönüştürme çabasına karşılık bugün (28.12.2010) İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir protesto gösterisi düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği’nin yürütmüş olduğu “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti Kampanyası” çerçevesinde yapılan eyleme SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) ve İstanbul Diş Hekimleri Odası da destek verdi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in konuşmasıyla başladı.
Gören konuşmasında, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanındaki ve hekimlerin özlük haklarındaki tahribata bir kez daha dikkat çekti. Gören ayrıca, ucuz iş gücü yaratmak adına, arttırılan tıp fakültesi kontenjanlarına ve tıp eğitimi adına hiçbir alt yapısı olmaksızın açılmasına izin verilen vakıf üniversitelerinin varlığına dikkat çekerken genel bütçeden yeterli finans ayırmayarak maddi çöküntüye uğratılan tıp fakültelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasıyla bilimsel özerklikten ve tıbbi eğitimden uzak birer hizmet hastaneleri yaratıldığını belirtti.

Gören’nin konuşması sonrasında grup İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne “Tıp Fakültelerinin Geleceğinin Karartılmasına Sessiz Kalmayacağız” pankartıyla yürüyüşe geçti.
Yürüyüş sonunda, İstanbul Tabip Odası adına İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunçalp Demir tarafından basın açıklaması okundu.
Yapılan açıklamada, “Sağlıkta Dönüşüm Programı, temel görevi eğitim, öğretim ve araştırma olan üniversiteleri piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmekle kalmamış adeta yaşayamaz hale getirmiştir. Dünya Bankası destekli bu program ile piyasa kurullarına uymayan, kamu yararına tüm uygulamalar ortadan kaldırılmak istenmektedir” denildi.

Açıklamada son olarak “Hekim emeğini değersizleştirenlere karşı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti yerine tüketime dayalı, yarışmacı sağlık piyasası yaratma girişimlerine karşı, öğretim üyesi, asistanı, öğrencisi, uzmanı ve pratisyeni ile tüm hekimler olarak, tepkimizi her geçen gün arttırarak göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz” denildi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haberler/1728-bakanlk-ueniversiteleri-de-torbaya-koyuyor.html

TIP FAKÜLTELERİNİN GELECEĞİ KARARTILIYOR

HEKİMLİK VE SAĞLIK HİZMETİ DE “TORBAYA” GİRİYOR

SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

2010 yılında hekimlik ortamını konuşurken; sağlık iş gücü, hizmet satın alma, finansman, artan harcamalar, katkı/katılım payları, kısaca “Sağlıkta Dönüşüm Programı”ndan söz etmeden olmaz.

Tıp eğitimi, sağlık hizmetleri için kamuya ayrılan paraya göz dikmiş olan özel sektör ve yabancı sermayenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmekte; fakülte ve kontenjan sayısı plansız bir şekilde artırılırken, tıp eğitiminin niteliği gün geçtikçe düşmektedir.

Diğer yandan; performans uygulamaları, geri ödeme sistemleri her geçen gün sağlığa erişimi güçleştirmekte, eşitsizlikleri artırmakta ve hekimlerin özlük haklarında ciddi kayıplar yaratmaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı, temel görevi eğitim, öğretim ve araştırma olan üniversiteleri piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmekle kalmamış adeta yaşayamaz hale getirmiştir. Dünya Bankası destekli bu program ile piyasa kurullarına uymayan, kamu yararına tüm uygulamalar ortadan kaldırılmak istenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Bakanlığı hastanelerinden satın aldığı tedavi edici sağlık hizmetleri için yaptığı harcamanın göreli olarak yedi yılda %19, üniversite hastanelerinden satın aldığı tedavi hizmetleri için yapılan harcama %23 azaltılmışken, özel hastanelerden satın aldığı tedavi hizmetleri için yapılan harcamanın %221 artırılmış olması bu gerçeği açık olarak ortaya koymaktadır. Üniversite hastaneleri AKP hükümeti tarafından mali olarak taammüden çökertilmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen, tekrar Torba Yasa’ya sokulan “Tam Gün” Tasarısı’yla amaçlanan da sağlık hizmetlerinin piyasaya açılmasıdır. Sağlık hizmetinde esnek, uzun çalışmayı dayatan, hizmetin niteliğini değil sayısını önceleyen, mesai içi/mesai dışı hizmete göre ödeme, vardiyalı çalışma uygulamalarını gündeme getiren bu “Tam Gün”Yasa tasarısı kabul edilemez.

ÜNİVERSİTE HASTALERİMİZİ DE ŞİRKET HASTANELERİ HALİNE GETİREBİLMEK İÇİN MEVCUT HÜKÜMET TARAFINDAN;

• Eğitim alt yapısı açısından ihtiyaçlar belirlenmeden çok sayıda tıp fakültesi açılıyor.

• Akademik kadrolar öğrenci sayıları ve eğitim-hizmet dengesi üzerinden oluşturulmuyor.

• Tıp fakültesi öğrenci kontenjanları eğitim altyapısını zorlayacak şekilde artırılıyor.

• Finansal baskılar nedeniyle öğretim üyeleri hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlanıyor.

• Kamu Hastaneleri Birliği’ne eklemlenerek Sağlık Bakanlığı’na bağlanmanın önü açılıyor.

• Üniversitelere asistan kadrosu açılmıyor. Klinikler yönetilemez hale geliyor.

• Öğretim üyelerine performansa bağlı ödeme sistemi içinde çalışma dayatılıyor.

• Üniversite hastaneleri çökertilerek, Tıp Fakülteleri “yüksek okul” statüsüne indirgeniyor.

• Asli görevi eğitim-araştırma olan ve 3. basamak sağlık hizmeti vermek olan üniversite hastaneleri hizmet hastanelerine dönüştürülmeye çalışılıyor.

Üniversitelerin geleceği karartılıyor.

Geleceğimize sahip çıkmak, baskıya, tıp eğitiminin niteliğinin düşürülmesine, emeğimizin sömürülmesine, mesleki bağımsızlığın yok edilmesine dur demek bugün burada tepkimizi gösteriyoruz.

Hekim emeğini değersizleştirenlere karşı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti yerine tüketime dayalı, yarışmacı sağlık piyasası yaratma girişimlerine karşı, öğretim üyesi, asistanı, öğrencisi, uzmanı ve pratisyeni ile tüm hekimler olarak, tepkimizi her geçen gün arttırarak göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: İTO / Torba Yasa /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.