Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak Yasa

Saniye Denli - 18 Temmuz 2011 - İşçi Gündemi / Teorik Tartışmalar / Türkiye Solu

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

Ortak Örgütlenme, Ortak Mücadele, Ortak Yasa

Kapitalistler kendi sistemlerinden kaynaklanan krizlere karşı, çalışma hayatında kendi ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik yapmayı başarıyorlar. “Yeniden yapılanma”, “reform” söylemleri çalışma hayatının kuralsızlaştırılması biçiminde karşımıza çıkıyor.

Üretim sürecinde değişen çalışma koşullarına ve esnek çalışmaya karşı, başta sendikalar olmak üzere, süreli ve esnek çalışmanın tüm mağdurları ortak bir direniş hattı öremediler.

AKP hükümetinin sermayenin ulusal ve uluslararası çıkarlarına uygun olarak düzenlediği 2003 tarihli yeni “İş Yasası”nı bu nedenle kaldırıp çöpe atmak ortak mücadele hedefimiz olmalı.

Ortak Mücadele için Ortak Örgütlenme

Sermaye sınıfı farklı işkollarında ortak bir siyaset izliyor ve sendikal örgütlenmeye olanak tanımıyor. Sendikalaşma çabaları çoğu zaman işten atılmalarla, üyelikten istifa baskılarıyla, başarısızlıkla sona eriyor.

Sermayenin izlediği ortak siyasete cevap verebilmek tek tek işyerlerinde yaşanan sendikalaşma girişimleri ya da işten atılmalara karşı mücadelelerle mümkün olmuyor. Genel bir saldırı söz konusu, bu saldırıya birlikte karşı koymayı hedefleyen bir perspektife ihtiyaç var. “Çalışanların ortak örgütlenmesi” diye ifade edeceğimiz yeni bir yapılanmaya gitmek gerekli.

“Emeğin ortak örgütlenmesi” ile kamu emekçileri ve işçi sendikaları tek çatı altında toplanması bir ilk adım olabilir. İşsizleri ve emeklileri de sürecin bir parçası olarak görüp, sendikalara üyelik kanalları açık olmalı.

Tepede yan yana gelmek yetmez, sanayi bölgelerinde, üretim merkezlerinde hangi işkolundan gelirse gelsin her işçi ve emekçinin doğal üyesi olacağı meclisler etrafında birleşik mücadele olanakları yaratılabilir. Bu çabanın yasalara uyup uymadığı, işçi-memur ayrımına, sendika ve iş kanununa uygunluğu ikinci planda kalmalıdır.

Ortak Mücadele

Kısmi, belirli süreli, esnek, ödünç çalıştırma, parça başı çalışma, zorunlu fazla mesai, zorunlu izin, telafi çalışması, taşeronlaşma vb. çalışma biçimleri, sanayiden sağlığa, eğitimden hizmet üretimine her yerde uygulanıyor. Farklı iş ve ücretlerde çalışılsa dahi, çalışma biçimleri “esnek ve güvencesiz” bir zeminde işliyor.

Farklı işkollarında yaşanan bu ortak (esnek ve güvencesiz) iş biçimine karşı mücadele, ortak mücadelenin ana hedef konusu olmalı. Farklı işkollarından işçi ve emekçilerin, neo-liberal çalışma ilişkilerini hedef alan; kurallı, güvenceli ve sendikalı çalışmayı savunan bir ortak mücadele programı, farklı işkollarından destek bulacaktır.

Ortak mücadele perspektifini “söz, yetki, karar çalışanlara” ilkesiyle birlikte işçi sınıfı ve çalışanlar için ortak örgütlenme ve ortak mücadele hedefi haline getirecek olan ise, güvenilir şeffaf, demokratik sendikal ve siyasal yapılar olmak durumunda.

İş Yasası Çöpe, “Ortak Çalışanlar Yasası” İçin Mücadeleye!

Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimi AKP hükümetinin hazırladığı İş Kanununda (2003) yer alıyor. Kıdem tazminatı fonu da bu yasanın bir maddesi. İşçi konfederasyonları yasanın hazırlanmasını “bilim kurulu”na devrederek, iş yasasını fiilen onayladıkları için, bugün bütünlüklü bir karşı koyuşu örgütleyemiyorlar.

Çalışma yaşamının kurallı hale getirilmesi ve iş güvencesinin egemen kılınması için iş yasasını çöpe atıp, yeni bir yasanın yapılması için çalışma yapmak gerekli. Yeni Anayasa kadar yeni İş Kanunu da gerekli. Bu kez emekten yana bir İş Kanunu için, “bilim kurulu”na değil, “Ortak Çalışanlar Yasası” yönünde irade koyacak sınıf güçlerine ihtiyaç var.

Sınıfın kendine güvenecek gücü kendinde bulması için, hazırlık çalışması gerekli. Bunun için üç şey önemli:

  1. Ortak örgütlenme, mücadele ve çalışanlar yasası perspektifindeki tüm sendikal ve siyasi güçleri yan yana getirmek;
  2. Sermayeyi ve AKP’yi en başta sorumlu tutan, siyasi partilerin ve konfederasyonların sermaye yanlısı tutumlarını teşhir eden bir faaliyet;
  3. “Haklar yasalardan önce gelir” şiarını temel alan bir mücadele dönemi için somut yasa taslaklarını işçi sınıfı ve emekçiler zemininde tartışarak hazırlamak; sonuç alana kadar mücadeleyi sürdürmek…
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Ortak Mücadele / Ortak Örgütlenme /

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.