Kent, barınma, su ticarileştirilemez – “İşçilerin Sesi” Metinleri (IV)

İşçilerin Sesi - 5 Ocak 2013 - Ekoloji / Teorik Tartışmalar / Türkiye

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

“İşçilerin Sesi” Metinleri (IV):

Kent, barınma, su, enerji, doğa ve çevrenin ticarileştirilmesi,

yaşam alanlarının taşeronlaştırılması demektir:-

Ya sosyalizm ya barbarlık!

1. Kentsel dönüşüm, 2000’lerden sonra kapitalizmin krizden kurtulma çabaları ve inşaat sektörüne bağımlı hale getiren ekonomisi ile daha fazla gündeme geldi. İnşaat sektörünün önündeki engelleri kaldıran bir dizi yasal düzenlemeyle beraber yarattığı sonuçlar yoksul kentli açısından sürgün, hak ihlalleri ve toplumsal eşitsizlik ve adaletsizlik oldu.

Kentsel dönüşüm uygulamalarının ekonomik fayda üzerinden tanımlanması en büyük sorundur. Bu projeler, rant artışını gündeme getiriyor, ayrıcalıklı imar hakkı sağlama aracı olarak kullanılıyor. Can güvenliğinin sağlanması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini amaçlanmıyor.  Yoksul kentlinin borçlandırılarak mülksüzleştirilmesi ve yerinden edilmesi anlamına geliyor.

2. Barınma hakkı sahipliği, mülkiyet belgesinden bağımsız, sağlıklı bir yaşam çevresi içinde, yaşanabilir konut hakkı olarak kabul edilir. Ancak projelerin uygulanması yaşayanlar açısından sosyal bir yıkıma neden oluyor, konut dokunulmazlığı ve barınma hakkı ilkeleri ihlal ediliyor. Bu projelerde, yerel kimliği ortadan kaldıran tek tip mekân üretiliyor, kentsel mekânı parçalayan ve ayrıştıran uygulamalar yapılıyor.

Kiracıları da kapsayacak biçimde kamusal güvence sağlanmıyor. Proje alanında yaşayan ve bundan etkilenenlere mevcut konutundan daha küçük, daha niteliksiz, daha düşük sınıfta konut veriliyor, bu amaçla yapılan düzenlemeler haksız borçlandırmaları doğuruyor. Yalnızca yapı güvensizliği ve kentsel mekânın niteliksizliği nedeniyle dönüşüm projesine konu olan yerlerde, proje alanında yaşayanların uygulama sonrası yine aynı bölgede yaşaması sağlanmıyor. Afet riski nedeniyle yapılaşmaya kapatılacak alanlarda yaşayanlar için yeni yerleştirilecekleri bölgeler belirlenirken iş olanakları ve ulaşım koşulları dikkate alınmıyor.

3. Kentsel dönüşüm, yoksul kesimlerin maddi ve manevi birçok kaybıyla beraber kent dışına itilmeleri, kent merkezlerinin “asilleştirilmesi” operasyonudur. Devrimci Marksist olarak bizler de bu operasyonun karşısında olan mahalle dernekleri ile destek ve dayanışma içinde olmalıyız. Ancak bu dayanışmada mülk sahiplerinin çıkarlarını koruyan talep ve politikalarla aramıza sınır çekmeliyiz. Politikamızın ana eksenine kent yoksulu işçi sınıfının talepleri oturmalıdır. Kentsel Dönüşüm’ün sonucu barınma hakkı ihlali olmamalıdır.

4. Kentsel dönüşümün ekonomiye ve o bölgede yaşayanların sosyal yapısına olan etkilerinin yanı sıra çevreye de bir dizi olumsuz etkisi bulunuyor. Dönüşüm projeleri ormanlar, meralar, sulak alanlar, kıyılar ve tarım alanları gibi doğal alanlar yapılaşmaya açılarak, insana ve doğaya düşman politikalar meşrulaştırılıyor. Bir insan hakkı olan su, insanların elinden alınarak ticarileştirilmeye çalışılıyor.

5. Nikel, altın gibi madenlerin çıkartılmasında kullanılan siyanür, sülfirikasit gibi zehirli maddeler tarım alanlarını ve insan yaşamını tehdit ediyor.

6. HES’ler ve nükleer santraller aracılığıyla sadece doğanın tahribi değil aynı zamanda suyun ve enerjinin özelleştirilmesinin önü açılmış oluyor. Her gün daha fazla enerjiye muhtaç hale getirip, enerji ihtiyacı bahaneleriyle doğal alanları yok eden enerji politikaları ve dönüşüm projeleri kabul edilemez uygulamalardır.

7. Kentin, doğanın, suyun ve enerjinin işçi sınıfı ve insanlık için ticari olmayan kullanımı mümkündür ve bu aynı zamanda yaşanılabilir bir çevre, kendini yeniden üretebilen bir doğa ve ekosistem demektir. Kâra dayalı kapitalist toplum, yaşam, çevre, kent, enerji ve su hakkını işçi sınıfının ve yoksulların elinden almakla kalmıyor, bir bütün olarak insan soyunu tehdit ederek, doğal kaynakları barbarca tahrip edip, tüketiyor.  Bu yüzden, kent, barınma, su, enerji, çevre ve doğa hakkı mücadelesi, kapitalizme karşı mücadeleyle birleşmek zorundadır.

İşçilerin Sesi Gazetesi (yeni seri) Sayı 10 – Ocak 2013’te yayınlanmıştır.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

› tags: Doğa / enerji / su / tent /