sinif_temelli_tabakalasma_piramidi

Orta Sınıf(lar)…

9 Eylül 2014 / Selim Ergunalp

Marksizm orta sınıfın varlığını inkar etmez ama bu sınıfın, Anglo-Sakson sosyoloji okulunun veya Weberyan sosyologların ele aldıkları biçimde gelir seviyelerine ve refah yani tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak tanımlanmasına karşıdır. Şayet diğer sınıflardan bağımsız, özgün bir “orta sınıf”tan söz edilecek ise, bu sınıfın mensuplarının kapitalist üretim ilişkileri içinde burjuvaziden ve işçi sınıfından farklı olarak hangi ilişkiler içinde olduğunu, kapitalist üretim sürecindeki rollerini irdelemek, ortaya koymak gerekir.

Greif işgal

Taşeron Kapitalizm

20 Haziran 2014 / Selim Ergunalp

Güvencesizleştirme; ne son 20 – 30 yılda ortaya çıkmış bir olgudur, ne de sadece “üçüncü dünya” ülkelerinde, kapitalizmin henüz tam gelişmediği toplumlarda görülen bir olgudur. Aksine kapitalizmin doğasında olan temel eğilimlerinden biridir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; batılı sol ve sol-liberal yazında, R. Castel, M. Castells, P. Bourdieu ve G. Standing gibi sosyolog ve yazarların Prekarya kavramı çerçevesinde inceledikleri sosyal olgular Türkiye’de taşeronlaşma adı altında tartışılan olgularla aynı öze sahiptirler. ‘Prekerleşme’ güvencesiz şartlarda çalışmadır.