kadinissizligi

Güvencesizler yeni bir sınıf mı?

13 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

“Ötekilerin” ilerlemek için Batı’nın izlediği yolu takip etmesi gerektiği fikri, 1970’li yıllara kadar mutlak doğru olarak kabul ediliyordu. Sanayileşme ve kentleşme süreçlerinde, “az gelişmiş ülkeler” on dokuzuncu yüzyılın gelişmiş ekonomilerinin yöntemlerini taklit etti: üretimdeki istihdam arttırıldı, yaşam standartları yükseltildi, aşırı tüketim teşvik edildi. Latin Amerika, Afrika, Hindistan Yarımadası ve Güneydoğu Asya’da, toprak reformunun önemini yitirdiği,…

Read more →

soma 1

Kapitalizmde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin Sınırları – Güvencesizler Hareketi

11 Haziran 2014 / Sol Defter- Haber

İşçi ölümlerinin kaza, facia, ölümlü iş kazası, kader, fıtrat vb. bir dizi farklı kavramla ifade edilmesi toplumsal algıda ciddi bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Buna karşın olgunun kendisinin katliam olarak ifade edilmesi ve bu katliamlara maruz kalanların iş cinayetine kurban edildiklerinin ısrarla tekrarlanması gerçekliğin bilinmesi açısından son derece önemlidir.

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi: Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? – Güvencesizler Hareketi

10 Mart 2012 / Sol Defter- Haber

Güvencesizleşen işçi sınıfının tüm kesimlerinin ortak çıkarları doğrultusunda sendika, dernek, kongre, hareket, vb. isimler alan farklı emek örgütlerinin ve siyasal yapıların dikkatlerinin ortak şiarlar ve ortak bir mücadele programı temelinde birleştiği kurucu bir emek odağına çekilmesi önemli bir görev olarak ortada durmaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı (Panel)

16 Aralık 2011 / Sol Defter- Haber

Panelde sağlıkta dönüşüm programının çalışanlar için ne anlama geldiğini görünür kılmayı, forumda geçmiş mücadelelerin derslerini süzerek önümüzdeki dönemin mücadele programını çıkarmayı hedefliyoruz.